Зареждане

АСОЦИАЦИЯ ДИСЛЕКСИЯ - БЪЛГАРИЯ

АСОЦИАЦИЯ ДИСЛЕКСИЯ – БЪЛГАРИЯ е неправителствена организация с нестопанска цел, чиито основни цели са: да повишава осведомеността за дислексията и други обучителни трудности, да обучава учителите как да разпознават симптомите на дислексията и всички съпътстващи състояния, да обучава и подкрепя родителите на деца със специфични обучителни затруднения, да предоставя помощ на учениците за преодоляване на техните трудности и постигане на по-добра реализация след училище и др. Специалистите в Асоциацията провеждат обучения, семинари, работни срещи, презентации за учители, специалисти и родители; тестване и индивидуални консултации за деца, младежи и възрастни от цялата страна. От създаването си през 2005 г. досега Асоциацията е участвала в много проекти, свързани с дислексията и други специфични обучителни трудности, ранното идентифициране и ранната интервенция; подпомагане на учениците да формират добри умения за учене, използване на асистиращи технологии в образованието, билингвизъм, изучаване/преподаване на чужди езици и др. Асоциацията работи в сътрудничество с местните образователни власти, училища, университети, неправителствени организации, медии.

Вижте повече!

УНИВЕРСИТЕТ – ГР.АМАСИЯ, ТУРЦИЯ

Историята на университета в Амасия (AU) датира от 1974 г. AU има визията да подобрява компетенциите на студентите за образование и бизнес чрез споразумения с различни институции. Като изискване на тази визия Университетът отдава изключително значение на професионалното развитие на своите студенти и носи отговорност за тяхната бъдеща реализация. Университетът в Амасия е водещ в областта на подготовката на учители в Турция. Благодарение на своите уникални характеристики той има голям принос за интелектуалното развитие на човешките ресурси на страната. Университетът има за цел дипломиране на просветени и висококвалифицирани специалисти, необходими за развитието на икономиката, здравеопазването, изкуството и културата на страната. Ето защо възпитаниците на AU допринасят за нуждите на научните изследвания, обучението, здравеопазването и образованието, за да се превърне страната в съвременен лидер в своя регион и в света. Още от създаването си Университетът в Амасия поема отговорност, основана на тази визия. Стреми се да заеме своето място сред световните университети в областта на изкуството, науката, образованието и инженерните науки, без да прави компромиси с основните ценности. Университетът се гордее със своите академични, технологични и културни постижения в региона и на международната арена, като същевременно не забравя историческата мисия на град Амасия.

Вижте повече!

УНИВЕРСИТЕТ ЗА СОЦИАЛНИ НАУКИ – ГР.ЛОДЗ, ПОЛША

Университетът за социални науки (SAN) е един от водещите частни университети в Полша с 16 000 студенти и многоброен академичен персонал. Има 25 факултета, включително по мениджмънт, педагогика, психология, социология и информационни технологии. Като образователна организация SAN насърчава мултидисциплинарния подход, обединявайки изследователи от различни области на икономиката, хуманитарните науки, изкуствата, педагогическите науки и др. Институтът за педагогически изследвания подготвя учители, които да се превърнат в професионални педагози, отворени за предизвикателствата на бързо променящата се среда, която ни заобикаля. Университетът подготвя студенти, бъдещи учители, как да преподават ефективно с помощта на иновативни и творчески образователни подходи и си сътрудничи тясно с широк кръг училища, образователни организации, асоциации и фондации, както и с местните и националните власти.

Вижте повече!

УНИВЕРСИТЕТ – ГР.КЛАЙПЕДА, ЛИТВА

Създаден на 1 януари 1991 г., Университетът в Клайпеда (KU) е мултидисциплинарна образователна институция, научен и културен център на региона на Западна Литва с население от около 470 000 души. Университетът има три факултета (Факултет по социални и хуманитарни науки, Факултет по морски технологии и природни науки, Факултет по здравни науки), и два научни института (Институт за морски изследвания и Институт по история и археология на Балтийския регион). Университета на Клайпеда предлага обучение в трите степени (бакалавърска, магистърска и докторска). В него работят над 500 членове на академичния състав и се обучават около 4000 студенти.

Вижте повече!

ЛАТВИЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ПЕДАГОЗИ

Латвийската асоциация на специалните педагози (LSpecPA) е създадена през септември 2017 г., тя е национална организация с клонове във всички региони на Латвия. Членове на асоциацията са специални педагози, учители, логопеди, психолози, възпитатели, експерти от латвийското министерство на образованието. Задачите на LspecPA са следните: да участва във вземането на законодателни решения, касаещи образованието, да поставя и решава въпроси на специалното образование в Латвия и проблеми, свързани с работата на специалистите, работещи в тази сфера; да повишава техния имидж в обществото; да участва в разработването, хармонизирането и прилагането на програми за висше образование и програми за повишаване на професионалната квалификация в рамките на продължаващото обучение; да предлага мнения/препоръки на експерти в областта на специалната педагогика; да насърчава развитието на науката за специалната педагогика и сътрудничеството с научни и професионални организации и НПО в Латвия, Европа и света, да проучва и публикува мнения и последни резултати от научни изследвания по въпросите на специалната педагогика сред членовете; да осигурява възможности за професионално развитие и обмен на професионален опит; да повишава информираността на обществото за обучителните затруднения и възможните интервенции и др.

Вижте повече!